Podjetje Urbania d.o.o. je dejavno na:

  • področju prostorskega načrtovanja z izdelovanjem prostorskih analiz in strokovnih podlag, urbanističnih zasnov, občinskih prostorskih načrtov na strateškem in izvedbenem nivoju (OPN).
  • področju urbanističnega načrtovanja z izdelovanjem občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), strokovnih podlag za umestitev načrtovanih objektov, prostorskih preveritev in študij.
  • področju zagotavljanja občinskega urbanista s strokovnimi svetovanji županom v zadevah urejanja prostora, koordinaciji priprav prostorskih aktov med občino in izdelovalci prostorskih aktov, ter vodenjem lokacijskih preveritev.